Haberler

 

Dönmeye Karşı Dayanıklı Özel Çelik Halatlar 


Dönmez halat / Kompakt toron / Plastik dolgulu


 

Dönmez halat / Kompakt toronlar


 

Dönmez halat / Kompakt toronlarDönmeye Karşı Dayanıklı Halatların Avantajları

Her çelik halatta, tellerin ve damarların dönerek birbirine sarılmasından dolayı halata yük uygulandığında tellerde ve damarlarda bir dönme isteği oluşturur.

Dönmeye karşı dayanıklı olmayan halatlarda, bu kuvvet tek yönlüdür çünkü damarlar aynı yönlü sarılır. Bu sebeple bu oluşturulan kuvveti elimine etmek amacıyla halat kendi etrafında dönecektir.

Çok donanımlı veya çok büyük yüksekliklerde bu kuvvet alttaki kanca bloğunun dönmesine sebep olacaktır.

Dönmeye karşı dayanıklı halatlardaki çalışma mantığı, bu bahsedilen dönme isteğini özdeki ve dış damarların birbirine zıt yönlü sarılmasını sağlayarak bu dönme isteğinden kurtulmasını sağlamaktır.

 

 

 

Özel Çelik Halatların Özellikleri

Genel amaç için kullanılan halatlarda, Yüksek Mukavemetli Halatlar oldukça yararlı etkiler gösterir. Bazı uygulamalarda, kullanım ömrünü belirgin şekilde arttırır; bazı uygulamalarda ise sistem bileşenlerinin ölçüsünü küçültmek, kopma yükünü önemli ölçüde yükseltir.


 

  

Plastik Dolgunun Avantajları


Plastik Dolgulu olarak adlandırılan bazı halatlar özünde plastik kaplamaya sahiptir. Plastik Dolgulu halatların, Plastik Dolgusuz halatlara kıyasla bazı avantajları vardır. Bu avantajların hepsi halatın kullanım ömrünün uzamasını sağlar. Kaplama malzemesinin kalitesi halatın kullanım ömrü için kritik önem taşır.


Özde Meydana Gelen Erken Bozulmayı Önlemek

Halatın dışındaki baskı alt katmanlarında yıpranmalara neden olur. Normal şartlarda tellerin bu kısımlardan kopması beklenir.

Bu yıpranmanın meydana geldiği durumlarda halatın kullanılmaya devam edilmesi sakıncalıdır. Çünkü dışarıdan herhangi bir tel kırığı veya aşınma gözükmemesine rağmen içerde meydana gelen aşınmalar halatın erken kopmasına yol açabilir.

Plastik Dolgu dış damarlarla öz arasında yer aldığı için metallerin birbirine temas etmesini önler. Dolayısıyla, metallerin birbirine temas ederek meydana getireceği yıpranmayı engellemiş olur ve halatın özü dış damarlarda tel kırıkları meydana gelene kadar sağlam kalır.
Plastik Dolgunun Diğer Avantajları

Halatta yağlanma azaldığında halatın ömrü de belirgin şekilde azalır. Geleneksel sonradan yağlama metotları halatın dış damarları için yeterli olsa da sürülen yağı öze ulaştırmakta başarısız olur. Özün Plastik Dolguyla kaplanması, başlangıçta sürülen yağın özün dışına sızmasını engeller. Dolayısıyla kullanım ömrü yağsız çalışmaktan dolayı azalmaz. Aynı zamanda, su ve ufak parçacıkların dış damarlardan içeriye girmesini engelleyerek özde meydana gelebilecek olan paslanma ve Sürtünmeden dolayı yıpranmayı engeller.


      


Kompakt Halatların Avantajları

  

Kompakt ve kompakt olmayan halat kesitlerinin örnekleri aşağıda gösterilmiştir. Kompakt halatların avantajlarını başlıklar halinde incelemekdaha doğru olacağından konular tek tek ele alınacaktır.  Sürtünmeden Dolayı Aşınmaya Direnç

Kompakt halatlarda halatların tamburlara temas eden yüzey alanı artar. Kompakt olmayan halatlarda tamburlara temas noktasal olurken kompakt halatlarda daha geniş bir temas alanı olur. Temas alanı arttığı için sürtünmeden doğan aşınma kompakt halatlarda daha uzun sürede olur ve bu da hem halatın hem de sistem bileşenlerinin kullanım ömrünü arttırır  (Şekil 3 ve 4).
Çok Katmanlı Tamburlarda Kullanım Ömrü

Bir önceki maddede belirtilen avantajda kompakt halatların tamburlarla olan sürtünmesinden kaynaklanan aşınmaya direncinden bahsederken, burada aynı direnç çok katmanlı tamburlarda üst üste binen kompakt halatlar için geçerlidir. Bunun yanı sıra, şekil 5 ve 6'da gösterildiği gibi tellerin noktasal temasından dolayı tellerin birbiri içine geçmesini önlemek için de kompakt halatlar ciddi avantaj sağlar. Kompakt olmayan halatlarda tellerin birbiri arasına girmesi damarların en dışındaki tellerin kopmasına veya hizasından kaymasına sebep olur. Dolayısıyla halatın kullanım ömrünü düşürmüş olur. Kompakt halatlar sayesinde damarların birbirine temas alanı arttırıldığı ve daha yüzeysel temas sağlandığı için damarların dış tellerinin aşınma süresi uzar, tellerin birbiri içine girmesi önlenir ve bu avantajların bir sonucu olarak halatın kullanım ömrü belirgin şekilde artar.

 


Makaraya Sarma Düzeni

Kompakt halatlarda halat yapısı daha sağlam olduğundan, halatların yorulmadan dolayı çaplarının küçülmesi veya ovalleşmesi önemli derecede engellenir. Bu sayede, halatlar üst üste fazla sayıda katmanlar oluştursa bile şekil 7'de gözüken dizilim bozukluğu önlenir.
Daha Yüksek Kopma Mukavemeti

Kompakt halatlar, kompakt olmayan halatlara göre daha yüksek kopma yüküne sahip olurlar.

 


Paralel Sarım Şekli


Paralel olmayan sarım şekillerinde halatı oluşturan tellerin ve damarların adım uzunlukları farklı olur.

Şekil A'da gözüktüğü gibi paralel olmayan sarım şekillerinde damarlar arasındaki baskı noktasal olur. Bu baskı arttıkça halatın bu noktalarında deformasyon daha çabuk gerçekleşir. Buna karşın paralel sarımlı halatlarda tüm teller ve damarlar eşit adım uzunlukları ile sarılır. Şekil B'de gözüktüğü üzere bu sarım şekli damarların arasında gerçekleşen baskıyı eşit şekilde çizgisel olarak dağıtacağından deformasyon daha uzun sürede gerçekleşir.

 


Swaged Halatların Avantajları

 

Swaged halatlar çok ağır şartlardaki uygulamalar için tercih edilmelidir. Başlıca avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Yüzeyinden uygulanan basınca çok yüksek direnç

- Gerilme anında daha düşük çap kaybı

- Çok katmanlı sarılan uygulamalarda halatların üst üste bindiği noktalardaki ezmeye karşı yüksek direnç

- Çok katmanlı uygulamalarda daha uygun sarım düzeni sağlaması

- Çok yüksek minimum kopma yükü
VSM Teknik © 2024